رئیس امور اداری

تعداد بازدید:۸۵۲

مهندس رضا ایمانی

سمت: رئیس امور اداری شبکه

مدرک تحصیلی :  کارشناسی بهداشت محیط، کارشناسی ارشد HSE

 

                                                                                                     

 

 

شرح وظایف امور اداری:

برنامه ریزی وسازماندهی به منظور بهبود وروان سازی اموراداری ،نظارت وکنترل برانجام فعالیتهای واحدهای ذیربط

اجرای قوانین وآئین نامه های اداری واستخدامی ، پیش بینی کادر مورد نیاز
ارائه نظرات اصلاحی درزمینه اموراداری به نقاط ذیربط وهمکاری مؤثر مسئولین
تلاش درجهت تحول اداری واجرای مؤثر درجهت تکریم ارباب رجوع
به کارگیری روشهای جدید فن آوری اطلاعات وبه خصوص استفاده ازسیستم اتوماسیون اداری
ارزشیابی کارکنان و تعیین وبررسی نقاط ضعف وقوت آنان
تهیه وارائه برنامه های زمانی کارکنان ونظارت برحسن اجرای آن
تهیه وتدوین آئین نامه آموزشی کارکنان وبرنامه ریزی به منظور آموزش کلیه کارکنان
تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
مطالعه قوانینی و مقررات استخدامی و اظهار نظر درباره نحوه اجرای قوانین مورد عمل
مطالعه نظارت بر اجرای قوانین و بخشنامه های اداری
نظارت بر اجرای امور مربوط به تعاون و بیمه و رفاه کارکنان
اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
مطالعه و بررسی تشکیلات سازمان

 

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲