امور مالی

تعداد بازدید:۵۵۵

مهندس ناصر خانی 

سمت: رئیس امور مالی شبکه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

                                                                                                                                

 

شرح وظایف:

راهنمایی و کنترل واحدهای تحت پوشش در امر درآمد
دریافت چک های اختصاصی  از سایر موسسات و بانک ها
تحویل و تحول اموال مربوطه
تحویل قبض به سایر واحدهای تحت پوشش
راهنمایی افراد جهت احکام حقوقی و سایر پرداخت ها
صدور گواهی حقوقی جهت افراد متقاضی
تحویل اسناد  بیمه ای به سایر موسسات طرف قرارداد
تحویل چک به فرد ذینفع در مقابل اخذ رسید و مهر موسسه مربوطه
تسویه حساب بدهکاران
راهنمایی افراد جهت افتتاح حساب در بانکها
تحویل فرم های موسسات بیمه گری  جهت اخذ دفترچه های درمانی
ارسال لیست ها و چک های کسورات به سازمان های ذیربط و بانکها

 

 

 

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲