نظارت بر مواد غذایی

تعداد بازدید:۳۶۶

مهندس شعبان خاکپور

سمت: کارشناس نظارت بر مواد غذایی

مدرک تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

شماره تماس:3707-3274-045

                                                                                                                                

 

شرح وظایف واحد نظارت بر مواد غذایی:

 • معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع قضایی و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره و همچنین نظارت بر انهدام فرآورده های غذایی غیر قابل مصرف.

 • بازرسی، نمونه برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز تولید، نگهداری، بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی و اعمال روش های نوین کنترل.

 • شرکت درکمیته های کنترل ونظارت وشرکت درتهیه استانداردهای مربوط به روشهای ساخت وکنترل موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.

 • آموزش مسئولین فنی کارخانجات ودانشجوِیان وهمکاری در تهیه برنامه های آموزشی واطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی.

 • نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده و رعایت مندرجات پروانه ساخت توسط تولید کنندگان مواد غذایی و بهداشتی.

 • نظارت بر اجرای GMPوGHPدر مراکز تولید ونگهداری مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای اخذ گواهی HACCP.

 • مطالعه و اقدام درمورد مواد مختلفی که مصرف آنها ازطرف سازمانهای بهداشتی و بین المللی منع شده است.

 • همکاری در تدوین استانداردها و سایر مقررات مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی با سایر گروهها.

 • نظارت بر اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه های مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.

 • تهیه برنامه های لازم جهت ارتقاء امر کنترل و نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی.

 • اقدام به تشکیل واداره کنفرانس- سمینارها جهت آشنا ساختن کارمندان باخط مشی وروشهای مربوط.

 • انجام مأموریتهای اداری داخل و خارج از کشور و سایر امور در محدوده وظایف قانونی.

 • صدور گواهی بهداشتی برای صادرات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.

 • شناسایی واحدهای تولیدی غیرمجاز واعمال ضوابط وقوانین در مورد آنها.

 • تهیه گزارش و آمار فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به وزارتخانه.

 • بررسی مدارک و صدور پروانه های بهداشتی چهار گانه.

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲