واحد مبارزه با بیماریها

تعداد بازدید:۴۸۹

سعید جمالی 

سمت: کارشناس مسئول بیماریها

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

                                                                                                                                                           

برنامه های واحد بیماریهای واگیر:

 • پیشگیری و مراقبت بیماری سل و حذف جذام

 • پیشگیری، بیماریابی و مراقبت از بیماری ایدز / اچ آی وی و بیماریهای منتقله آمیزشی

 • پیشگیری و مراقبت بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا (وبا، تیفوئید، اسهال خونی، بوتولیسم).

 • گزارش طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا

 • پیشگیری و مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

 • حذف بیماری سرخک و سندرم سرخجه مادرزادی

 • ریشه کنی بیماری فلج اطفال

 • تزریق ایمن در برنامه واکسیناسیون و مراقبت پیامد های نامطلوب واکسیناسیون

 • حفظ زنجیره سرمای برنامه واکسیناسیون

 • پیشگیری و مراقبت هپاتیت های ویروسی

 • پیشگیری و مراقبت بیماری آنفلوانزا

 • پیشگیری و مراقبت بیماریهای منتقله توسط ناقلین (مالاریا، تب راجعه، پدیکلوزیس، تب دنگ)

 • پیشگیری و مراقبت بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان (هاری، تب مالت، سالک، کالاآزار، کیست هیداتیک، سیاه زخم، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو)

 • کنترل عفونت های بیمارستانی

 

 

برنامه های واحد بیماریهای غیر واگیر:

 • بررسی وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و تعیین اولویت ها و ارائه راهکارها واتخاذ استراتژی های مناسب برای حل مشکلات

 • تهیه و تدوین برنامه های استراتژیک وجامع عملیاتی با همکاری کارشناسان گروه

 • مشارکت در برنامه ریزی و تنظیم برنامه تفصیلی و اجرایی سالیانه بیماریها ی غیرواگیر در قالب سیاست های کشوری و منطقه ای

 • بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش میزان دسترسی جامعه به خدمات مراکز بهداشتی درمانی در زمینه برنامه های بیماریهای غیر واگیر

 • مطالعه و بررسی و اولویت بندی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر براساس مناطق جغرافیایی، گروههای سنی، شغلی و برمبنای میزان بروز، شیوع و باربیماریهای غیرواگیر

 • تهیه و تنظیم وارائه پسخوراندهای بازدیدها و ارزشیابی فعالیتها

 • تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی در جهت ارتقای میزان آگاهی پرسنل و توانمند ساختن آنها

 • تشکیل کمیته های مرتبط با شرح وظائف بیماریهای غیرواگیرو عضویت در کمیته های مزبور و سایر کمیته های مرتبط با فعالیتهای بیمارهای غیرواگیر و استفاده از تجارب طرح های اجرایی وتحقیقاتی در تدوین برنامه ها

 • اجرا یا مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه بیماریهای غیرواگیر

 • اجرای برنامه پیشگیری ازبروز بتاتالاسمی ماژور

 • اجرای برنامه ملی ثبت سرطان

 • اجرای برنامه غربالگی بیماریهای کم کاری مادرزای تیرویید و پی کی یو در نوزادن

 

 

   کارشناس فعال واحد بیماریها
   زهرا کریمی کارشناس بیماریهای واگیر کارشناس مامایی

  

 

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۲