بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۱۱۹۶

مهندس مرتضی رضازاده

سمت : کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای

 شماره تماس: 3707-3274-045

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای:

 • برنامه ریزی در زمینه تشکیل دوره‌های آموزشی و باز آموزی بهداشتیاران کار، بهورزان، کاردانهای بهداشتی، مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات عضو کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و بازآموزی طب کار.

 • آشنایی کامل با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی ودر مانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور برنامه ریزی در زمینه استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.

 • نظارت بر صدور اخطاریه ها و رسیدگی به شکایات واصله از واحدهای تولیدی (صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات) که توسط کارشناس یا کاردان بهداشت حرفه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

 • آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا به منظور ارزیابی و برنامه ریزی در زمینه پیشگیر ی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود

 • -تنظیم برنامه های اجرایی و پیگیری عملیات اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار با همکاری پزشک طب کار.

 • آشنایی کامل با مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای.

 • نظارت بر جمع آوری وارسال به موقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای به مراجع بالاتر مطابق با فرمهای مصوب وارسال پس خوراند به واحدهای تابعه.

 • انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههاو کارخانجات، معادن، مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه.

 • آشنایی کامل با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت(P.H.C)ونظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی ودرمانی کشور.

 • تشکیل جلسات با سازمانها و ارگانهای ذیربط در زمینه جلب هماهنگیهای بین بخشی به منظورارائه خدمات بهداشت حرفه ای.

 • نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه‌ای (ادغام، بقا، بهگر، غربالگری سیلیکوزیس، بهداشت کشاورزی، پسماندها، پرتوکاران)

 • برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری در زمینه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کاردر کارخانجات بالای ۲۵ نفر (اجرای ماده ۹۳ قانون کار)

 • مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری، ارزشیابی و کنترل)

 • برنامه ریزی در ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای با هماهنگی و همکاری کارشناس مسئول آموزش سلامت.

 • اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با مؤسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار.

 • ارائه روشهای فنی و اجرایی در جهت پایش و کنترل فعالیتها و عوامل زیان آور موجود در محیطهای کاری منطقه.

 • هماهنگی و همکاری با سایر کارشناسان مسئول بهداشتی مراکزبهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی.

 •  برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور.

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۲