بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۴۱۹

دکتر مهسا احمدیان

سمت:  مراقب بهداشت دهان و دندان

مدرک تحصیلی:دکتری دندانپزشکی 

 

نمونه وظایف و مسئولیتها:
- انجام آموزشهای نظری و عملی به عنوان مربی آموز شی برای دانشجویان از قبیل نحوه معاینه، تشخیص و درمان بیماران مراجعه کننده.
- شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقات دندانپزشکی.
- ارائه آموزشهای لازم در زمینه های بهداشت دهان و دندان به کارکنان فنی.
- جمع آوری داده های لازم در باره گروه های سنی و جنسی جمعیت، توزیع جغرافیای گروه های هدف، توزیع جغرافیای واحدهای ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان.
- برر سی روشهای زیستی و عادتهای غذایی رایج در مناطق مختلف شهر ستان وآثار احتمالی آنها در وضعیت بهداشت دهان و دندان مردم منطقه.
- تدوین و پیشنهاد برنامه تفصیلی فعالیت بهداشت دهان و دندان در سطح شهرستان و تنظیم بودجه عملیاتی آن.
- تجزیه وتحلیل سالانه شاخصهای سلامت دهان و دندان.
- اجرای برنامه و دستورالعملهای ارسالی از سوی مراجع ذیربط.

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۴۰۲